Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Thanh Hà)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  KTBC.JPG 2.JPG 1.JPG 20160504_160507.jpg 20160429_153619.jpg 20160429_153733.jpg 20131216_073413.jpg Oxi_tac_dung_voi_Photpho_do3.flv Dung_cu_cua_bai_thuc_hanh_so_41.flv Oxi___Luu_huynh.flv Dung_cu_cua_bai_thuc_hanh_so_51.flv Dung_cu_cua_bai_thuc_hanh_so_61.flv Dung_cu_cua_bai_thuc_hanh_so_31.flv Dung_cu_cua_bai_thuc_hanh_so_21.flv Nuoc_tac_dung_voi_Diphotpho_PentaOxit2.flv Hoa_9_Mot_so_thao_tac_co_ban_trong_phong_thi_nghiem_tap_1.flv Hoa_9_Mot_so_thao_tac_co_ban_trong_phong_thi_nghiem_tap_2.flv A2.jpeg A2.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  QĐ số 08 Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn QG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thanh Hà
  Ngày gửi: 10h:55' 28-10-2009
  Dung lượng: 12.3 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********
  
  Số: 08/2005/QĐ-BGD&ĐT
  Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005 
  

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 05/7/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
  1. Thay toàn bộ các cụm từ "Vụ Trung học phổ thông" có trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 bằng cụm từ "Vụ Giáo dục trung học".
  2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định công nhận trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
  3. Khoản 3 Điều 10 được sửa đổi như sau:
  3. Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.
  4. Điều 11 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
  Điều 11. Hội đồng xét đề nghị và đoàn kiểm tra.
  1. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập một Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét đề nghị).
  a) Thành phần.
  - Chủ tịch: Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh
  - 02 Phó chủ tịch:
  + Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (làm thường trực).
  + Chủ tịch Công đoàn Giáo dục cấp tỉnh.
  - Các ủy viên của Hội đồng: Là đại diện các cơ quan chức năng có liên quan.
  b) Thẩm quyền thành lập:
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị.
  c) Nhiệm vụ:
  - Chỉ đạo công tác kiểm tra phục vụ cho việc xét công nhận trường trung học cơ sở trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
  - Xét chọn trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
  - Lập hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
  2. Đoàn kiểm tra.
  Trước khi xét công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra theo danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.
  a) Thành phần: Có 07 ủy viên, gồm đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thể dục thể thao, Sở Nội vụ; có trưởng đoàn và 01 thư ký.
  b) Nhiệm vụ:
  - Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
  - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, các loại sổ quản lý của nhà trường theo quy định.
  - Lập biên bản và hồ sơ trình Hội đồng xét đề nghị.
  5. Điều 12 được sửa đổi bổ sung như sau:
  Điều 12. Cơ quan thường trực.
  Để chỉ đạo xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia, các cấp quản lý giáo dục có một cơ quan thường trực.
  1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:
  a) Cơ
   
  Gửi ý kiến